Number of the records: 1  

Vplyv nepriamych daní na spotrebu

  1. SCHULTZOVÁ, Anna - ZUBAĽOVÁ, Alena - KITOVÁ, Denisa - KUBICOVÁ, Jana - RABATINOVÁ, Marcela - ŠABÍKOVÁ, Ingrid - BORZA, Michal - GEŠKO, Martin - NEKANOVIČ, Miloslav - VÁLEK, Juraj. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4
    Ohlasy:
    [5] ŠIROKÝ, Jan. [Vplyv nepriamych daní na spotrebu]. In Ekonomika management inovace : vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc. ISSN 1804-1299. 2010, roč. 2, č. 3, s. 74. Recenzia: SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4.
    [2] OCHOTNICKÝ, Pavol - LAJZOVÁ, Barbara - KISEĽÁKOVÁ, Dana. Cenová konkurencieschopnosť a zdanenie energetických vstupov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 8, s. 786-801. APVV-0101-10.
    [4] OCHOTNICKÝ, Pavol. Kreativita a ekonomický rast. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-3954-8, s. 283-293. APVV-0101-10.