Number of the records: 1  

Regionálne disparity a cestovný ruch v SR

  1. PACHINGEROVÁ, Mária. Regionálne disparity a cestovný ruch v SR. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-28.