Number of the records: 1  

Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy

  1. Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. Peter Baláž a kolektív ; zostavovatelia Miroslava Kováčová, Peter Baláž. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 107 s. VEGA 1/0771/10. ISBN 978-80-225-3369-0
    Ohlasy:
    [4] DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodná politika EÚ v meniacich sa podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia. Recenzenti: Peter Knapik, Vladimír Bačišin. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 263 s. [16,30 AH]. VEGA 1/0826/12, VEGA 1/1185/12. ISBN 978-80-225-3622-6.
    [4] HORVÁTH, Martin. Faktory vyvolávajúce zmeny cien energetických nosičov a ich dosah na ekonomický rast a konkurencieschopnosť EÚ v časoch hospodárskej krízy. In Slovgas : odborný plynárenský časopis. Bratislava : Slovenský plynárenský a naftový zväz, 2014. ISSN 1335-3853. 2014, č. 13, č. 1, s. 8-12. Dostupné na: http://www.szn.sk/Slovgas/Casopis/2014/1/2014_1_03.pdf