Number of the records: 1  

Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách

  1. ČERNĚNKO, Tomáš - ŠURANOVÁ, Jana. Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách. In Generácia 2008 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2659-3, s. 1-8.