Number of the records: 1  

Obecné noviny

  1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí. Vychádza pri Združení miest a obcí Slovenska ako odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru. -- Bratislava : INPROST, 2010
Number of the records: 1