Number of the records: 1  

Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie

  1. Szarková, Miroslava Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie / Miroslava Szarková. -- VEGA 1/4591/07 - Res. slov. Bibliogr. odkazy - Marketingová komunikácia je dôležitým pilierom každej podnikovej a podnikateľskej stratégie. V období globálnej hospodárskej krízy jej význam stúpa. Typy a odlišnosti marketingovej komunikácie podnikových a podnikateľských subjektov. Klasifikácia marketingovej komunikácie v nadväznosti na typ stratégie, ktorú jednotlivé podniky a podnikateľské subjekty v súčasnosti v záujme svojho prežitia, udržania si pozície na globálnych trhoch a zvýšenia svojej konkurencieschopnosti uplatňujú.

    In (KO)MÉDIA : sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference : Zlín, 21. - 22.10.2009. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-7318-903-7. -- S. [1-5]

    I. (KO)MÉDIA : sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference : Zlín, 21. - 22.10.2009. -- S. [1-5]

    339.138
    BA004