Number of the records: 1  

Work Intensity of Households: Multinomial Logit Analysis and Correspondence Analysis for Slovak Republic

 1. Šoltés, Erik Work Intensity of Households: Multinomial Logit Analysis and Correspondence Analysis for Slovak Republic / Erik Šoltés, Mária Vojtková, Tatiana Šoltésová. -- VEGA 1/0548/16 - Popis urobený: 5.4.2018 - Vylúčenie z trhu práce ako vážny sociálny problémom, ktorým sa zaoberá Stratégia Európa 2020. Zatiaľ čo v minulosti pozornosť štatistikov a sociológov v boji proti chudobe a sociálneho vylúčenia sa sústreďovala najmä na príjmovú chudobu a materiálnu depriváciu, v poslednom čase mnohé štúdie a analýzy sú oveľa viac zamerané na prácu. Domácnosti využívajú svoj pracovný potenciál na menej ako 20%, majú veľmi nízku pracovnú intenzitu a členovia týchto domácností sú zahrnutí do populácie ľudia, ktorým hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie. Okrem toho nízke využívanie pracovného potenciálu domácností riziko príjmovej chudoby a hrozba materiálnej deprivácie výrazne narastajú. Analýza intenzity slovenských domácností je založená na faktoroch, ktoré monitoruje EU-SILC 2015.

  In Statistika : statistics and economy journal. -- Praha : Český statistický úřad, 2018. -- ISSN 1804-8765. -- Vol. 98, no. 1 (2018), s. 19-36 online

  I. Vojtková, Mária
  II. Šoltésová, Tatiana
  III. Statistika : statistics and economy journal. -- Vol. 98, no. 1 (2018), s. 19-36 online
  BA004