Number of the records: 1  

Vplyv členstva SR v EÚ na výkonnosť ekonomiky a proces konvergencie

  1. Lisý, Ján Vplyv členstva SR v EÚ na výkonnosť ekonomiky a proces konvergencie = Impact of Slovakia’s EU Membership on Economic Performance and Convergence Process / Ján Lisý. -- ITMS 26240120032 - Investície do ľudského kapitálu ako nevyhnutný predpoklad zvyšovania výkonnosti ekonomiky. Verejné výdavky na vzdelávanie vo vybraných krajinách EÚ (2002-2011). Výdavky na vedu a výskum (2006-2016). Racionálna alokácia a efektívne využívanie zdrojov v intenciách technologického rozvoja.

    In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí Lisý, Ján. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM 362 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-4619-5. -- S. 142-147 CD-ROM

    I. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. -- S. 142-147 CD-ROM
    BA004