Number of the records: 1  

Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti

 1. Trnovský, Karol Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti / Karol Trnovský, Anna Sobotová. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok skúma stav reálnej konvergencie SR v oblasti výkonnosti. Hlavným ukazovateľom dobiehania výkonnosti krajín EÚ 15 je HDP v parite kúpnej sily na obyvateľa. Alternatívnymi ukazovateľmi konvergencie sú ukazovatele reálneho dôchodku. V príspevku je zhodnotená úroveň dosiahnutej reálnej konvergencie a náčrt budúce vývoja.

  In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- s. 1-5

  I. Sobotová, Anna
  II. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- s. 1-5

  330.3
  BA004