Number of the records: 1  

Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union

 1. Andrejkovič, Marek Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union / Marek Andrejkovič, Daniela Hricová. -- Obr., tab., vzorce. -- VEGA 1/0519/12 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Význam výdavkov na výskum a vývoj a význam tohto odvetvia v rámci národného hospodárstva a ich porovnanie v rámci každej z krajín V4 s ohľadom na ďalšie významné krajiny Európskej únie.

  In Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2 Niňaj, Marek. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. -- CD-ROM [201 s., 10,05 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3992-0. -- S. 6-14 CD-ROM

  I. Hricová, Daniela
  II. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. -- S. 6-14 CD-ROM

  001.891/.892
  BA004