Number of the records: 1  

Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií

  1. Mičudová, Tatiana Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií / Tatiana Mičudová. -- Právo na slobodný prístup k informáciám patrí medzi základné ústavné práva. Vychádza u ustanovenia Článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, ktoré garantuje právo na informácie. Za účelom realizácie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám bol v roku 2000 vydaný zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.n.p.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 9 (2018), s. 7-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 9 (2018), s. 7-11
    BA004