Number of the records: 1  

Das Thema „Kultur” im IKK-Unterricht mit Hilfe von Mind Maps

  1. Kucharová, Jana Das Thema „Kultur” im IKK-Unterricht mit Hilfe von Mind Maps / Jana Kucharová, Ingrid Kunovská. -- Príklad riešenia témy kultúry vo vyučovaní interkultúrnej komunikácii prostredníctvom myšlienkových máp. Po formulácii učebných cieľov sú definované základné pojmy a stručne sú tiež predstavené myšlienkové mapy a ich použitie.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 117-125

    I. Kunovská, Ingrid
    II. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 117-125
    BA004