Number of the records: 1  

Čtenářská gramotnost u žáků středních škol

  1. Machková, Julie Čtenářská gramotnost u žáků středních škol = Reader Literacy for Secondary School Students / Julie Machková. -- Téma príspevku je čitateľská gramotnosť žiakov na stredných školách, so zameraním na čítanie a výučbu literatúry. Žiaci odpovedali na trinásť uzavretých a otvorených otázok. Pri zostavovaní a následnom vyhodnocovaní dotazníkov sa pozornosť venovala genderovým rozdielom, a to predovšetkým pri posledných šiestich otázkach. Cieľom bolo zistiť, či sa nejakým spôsobom líšia preferencie chlapcov a dievčat pri výbere čítania, a tiež to, akým spôsobom reflektujú výučbu literatúry. Predpokladom bolo, že každý z 60 respondentov je študentom strednej školy s výučbou českého jazyka a literatúry.

    In MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. -- Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. -- online 1185 s.. -- ISBN ISBN 978-80-87952-27-6. -- S. 654-661

    I. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. -- S. 654-661
    BA004
Number of the records: 1