Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Dôležitosť osvojovania si a zvládnutia slovnej zásoby vo výučbe odborného anglického jazyka s prezentáciou metód na to určených

Ondrejová Zuzana
article