Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000296 250h^"
 1. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (23) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) Catalogue documents - ARTICLES
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.analýza citlivosti
  Subject h.sensitivity analysis
  Eco-code519.8 - Operačný výskum
  330.45 - Operačný výskum
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  subject heading

  subject heading

 2. Record Typeauthority sign record
  Current date27.04.2010
  Database250h - eco-index
  References (475) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (526) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (367) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.analýza finančná
  Subject h.financial analysis
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 38  : Vedecká disciplína so širokým využitím v podnikovom riadení zaoberajúca sa finančnou situáciou podniku. Jej úlohou je kvantitatívne vyjadriť dosiahnutú úroveň a dynamiku finančnej situácie, identifikovať činitele, ktoré ich determinovali.
  subject heading

  subject heading

 3. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (3) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Catalogue documents - ARTICLES
  Subject h.analýza klasifikačná
  Subject h.classification analysis
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  subject heading

  subject heading

 4. Record Typeauthority sign record
  Current date04.09.2017
  Database250h - eco-index
  References (298) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (362) Catalogue documents - ARTICLES
  (49) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.analýza komparatívna
  Subject h.comparative analysis
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 146  : Metodologický nástroj vedy, založený na odvodzovaní výsledku porovnávaním rozdielností a podobností medzi dvoma alebo viacerými kategóriami javov. Uplatňuje sa pri sledovaní a porovnávaní rôznych ukazovateľov alebo parametrov jednotlivých procesov.
  subject heading

  subject heading

 5. Record Typeauthority sign record
  Current date08.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (130) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (145) Catalogue documents - ARTICLES
  (35) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.analýza swot
  Subject h.SWOT analysis
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 337  : Vhodný nástroj na kvalitatívne vyhodnotenie všetkých stránok fungovania podniku a jeho súčasného postavenia v podnikateľskom prostredí. Swot analýza klasifikuje a vyhodnocuje faktory pôsobiace na podnik. Východiskom na jej využitie je predpoklad, že dlhodobý úspech podniku je podmienený maximalizáciou predností podniku spolu s vedomým využívaním príležitostí, ktoré trh ponúka, pri súčasných minimálnych nedostatkoch podniku a vplyvoch vonkajších hrozieb. Jej tvorcom je A. S. Humphrey.
  subject heading

  subject heading

 6. Record Typeauthority sign record
  Current date27.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (798) Catalogue documents - ARTICLES
  (2) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.analýzy
  Subject h.analyses
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 37  : Analýza je metóda poznávania objektívnej reality založená na rozklade celku na časti, skúmaním ich vzájomných vzťahov, determinovanosti a významnosti. V hospodárskej činnosti sa uplatňuje najmä pri riadení.
  subject heading

  subject heading

 7. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2004
  Database250h - eco-index
  References (26) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) Catalogue documents - ARTICLES
  (59) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.modely rozhodovania
  Subject h.decision-making models
  Eco-code519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  subject heading

  subject heading

 8. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (14) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Catalogue documents - ARTICLES
  (7) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.rozbory
  Subject h.analyses
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  subject heading

  subject heading

 9. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (49) Catalogue documents - ARTICLES
  (64) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.rozbory činnosti hospodárskej
  Subject h.analyses of economic activity
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  subject heading

  subject heading

 10. Record Typeauthority sign record
  Current date26.08.2004
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.rozbory činnosti podnikovej
  Subject h.analyses of business activity
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.