Search results

 1. 1.audit

  Subject h.audit
  Subject h.audit
  Eco-code65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  657.63 - Účtovná revízia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 55  : Činnosť, ktorou sa overuje správnosť, resp. úplnosť riadnej alebo mimoriadnej uzávierky v prípadoch určených zákonom, prípadne ak o to požiada podnikateľ. Prostredníctvom auditu možno získať prehľad o finančnej a majetkovej situácii podnikateľa, o jeho príjmoch, výdavkoch, záväzkoch, dochádza k overeniu účtovných alebo iných majetkových dokladov.
  Database250h - eco-index
  References (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (349) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (307) - ARTICLES
  (27) - ELECTRONIC RESOURCES
  (368) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. Subject h.audit externý
  Subject h.external audit
  Eco-code65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  657.63 - Účtovná revízia
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 145  : Externý audit vykonávajú nezávislí účtovníci, ktorí v tomto kontexte pôsobia ako externí audítori. Externý audítor môže byť fyzická alebo právnická osoba. Cieľom externého auditu je posúdiť spoľahlivosť a kvalitu finančných výkazov organizácie. Povinnosť uskutočniť externý audit vyplýva z legislatívnych predpisov alebo z dobrovoľného rozhodnutia.
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) - ARTICLES
  (13) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Subject h.audit finančný
  Subject h.financial audit
  Eco-code657.63 - Účtovná revízia
  Database250h - eco-index
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ARTICLES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Subject h.audit interný
  Subject h.internal audit
  Eco-code65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  657.63 - Účtovná revízia
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 195  : Súčasť riadiaceho systému spoločností. Poverení pracovníci sústavne preverujú činnosť jednotlivých úsekov organizácie s cieľom odhaľovať nedodržiavanie zákonných a iných noriem, vnútorných predpisov, resp. porušovanie princípov podnikovej kultúry. Získané poznatky slúžia na skvalitňovanie riadiacej činnosti v rámci spoločnosti.
  Database250h - eco-index
  References (83) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (73) - ARTICLES
  (33) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 5. Subject h.audítori
  Subject h.auditors
  Eco-code657.63 - Účtovná revízia
  331.54 - Povolanie. Profesiografia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 55  : Verejní revízni a účtovní znalcovia na posudzovanie účtovných zápisov, hlavne ročných uzávierok akciových alebo iných typov obchodných spoločností.
  Database250h - eco-index
  References (4) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (210) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (219) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (66) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Subject h.audítorstvo
  Subject h.auditorship
  Eco-code657.63 - Účtovná revízia
  Database250h - eco-index
  References (43) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (172) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (133) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (65) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 7. Subject h.kontrola ekonomická
  Subject h.economic inspection
  Eco-code351.9 - Národohospodárska kontrola
  65.012.7 - Kontrola. Skúšky. Dozor
  657.63 - Účtovná revízia
  Database250h - eco-index
  References (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ARTICLES
  (18) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Subject h.previerky
  Subject h.audit
  Eco-code657.63 - Účtovná revízia
  Database250h - eco-index
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ARTICLES
  (5) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Subject h.revízia
  Subject h.revision
  Eco-code657.63 - Účtovná revízia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 725  : Súčasť procesu riadenia podniku, ktorej podstatou je následná kontrola orientujúca sa najmä na ekonomické a finančné stránky javov, procesov a činnosti podniku.
  Database250h - eco-index
  References (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) - ARTICLES
  (82) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Subject h.revízia bilančná
  Subject h.audit of balance-sheet
  Eco-code330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  657.63 - Účtovná revízia
  Database250h - eco-index
  References (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading