Search results

 1. FIFEK, Edmund et al. Hodnotenie konkurencieschopnosti ekonomiky v medzinárodnom porovnaní. Recenzenti: Martin Hošták, Ján Luchava. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 105 s. [5,74 AH]. VEGA 1/1057/12, I-15-107-00. ISBN 978-80-225-4212-8. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1, Length of Reservation Line 1]
  book

  book

 2. Ekonomický rast a štruktúra ekonomiky : vedecký monografický zborník : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/11 a VEGA 1/0795/12 [elektronický zdroj]. Zostavili Elena Fifeková, Miroslava Luchava Havettová ; recenzenti: Edita Nemcová, Martin Hošták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [110 s.]. VEGA 1/0421/11, VEGA 1/0795/12. ISBN 978-80-225-3567-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. HOŠTÁK, Martin. Protikrízové opatrenia vo vzťahu k stabilite verejných financií. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 149-156.
  article

  article

 4. HOŠTÁK, Martin. Činitele zvyšovania výkonnosti ekonomiky SR : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Vincúr. Bratislava, 2010. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia [elektronický zdroj]. Zostavil Ján Solík. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. Projekt IMG č. 2317120/09. ISBN 978-80-225-2855-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. HOŠTÁK, Martin. Nezamestnanosť - problém transformujúcich sa ekonomík. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress. ISSN 1335-4701, 4. decembra 2003, roč. 11, č. 232, s. 19.
  article

  article

 7. HOŠTÁK, Martin. Vysoký podiel na nezamestnanosti majú stále absolventi škôl. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress. ISSN 1335-4701, 2.-4. januára 2004, roč. 12, č. 1, s. 16.
  article

  article