Search results

 1. ŠVIHLOVÁ, Dana. Environmentálna politika a regionálne disparity. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 137 s. Studia oeconomica, 41. ISBN 978-80-557-0322-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. ŠVIHLOVÁ, Dana. Modely udržateľnej výroby a spotreby v kontexte ekonomického aspektu rozvoja spoločnosti. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2009. ISSN 1335-7069, 2009, roč. 10, č. 1, s. 35-45.
  article

  article

 3. ŠVIHLOVÁ, Dana. Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia a implementácia na príklade Kanady. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 918-932.
  article

  article

 4. BUČEK, Milan et al. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 315 s. Úloha štátneho programu výskumu a vývoja č. 2003 SP 200280302. ISBN 978-80-225-2358-5. [Copy count : 15, currently available 9, at library only 6]
  book

  book

 5. ŠVIHLOVÁ, Dana. Postavenie komunít v trvalo udržateľnom rozvoji. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006. ISSN 1213-2446, 2006, roč. 6, č. 2, s. 63-71.
  article

  article

 6. ŠVIHLOVÁ, Dana. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja v európskom kontexte. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. ISSN 1213-2446, 2003, č. 3, s. 62-70.
  article

  article

 7. ŠVIHLOVÁ, Dana. Meranie miestnej trvalej udržateľnosti v európskom kontexte. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2003. ISSN 1335-7069, 2003, roč. 4, č. 1, s. 49-54.
  article

  article