Search results

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária. [Medzinárodné právo verejné]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 124-125 online. Recenzia na: Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť) / Stanislav Mráz, Katarína Brocková ; recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4599-0.
  article

  article

 2. DOLUDA, Darya. Právna úprava oddlženia fyzických osôb v krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2019. 43 s.
  book

  book

 3. CHRENEKOVÁ, Linda. Združenia v oblasti cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2019. 41 s.
  book

  book

 4. KRAJČÍK, Michal. Právna úprava prokúry a jej využívanie v praxi podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2019. 34 s.
  book

  book

 5. VETERNÍKOVÁ, Mária - NÉMETHOVÁ, Ildikó. International Insolvency Proceedings. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 451-457 CD-ROM.
  article

  article

 6. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Legal Regulation of Timesharing Contract and Other Contracts on Providing of Certain Services in Tourism Services in Slovak Republic. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 269-276.
  article

  article

 7. KLÚCSIK, Peter. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve : diplomová práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2018. 74 s.
  book

  book

 8. BALIGOVÁ, Lenka. Podnik podnikateľa v oblasti cestovného ruchu z pohľadu obchodného práva : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2018. 38 s.
  book

  book

 9. VETERNÍKOVÁ, Mária. Ochrana spotrebiteľa a právna úprava timesharingovej zmluvy, ako aj ostatných zmlúv o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v SR. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 270-276.
  article

  article

 10. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Copy count : 16, currently available 2, at library only 2, Length of Reservation Line 5]
  book

  book