Search results

 1. VAŇOVÁ, Anna - ŠÚROVÁ, Janka - SEKOVÁ, Mária. Human Resources and Competitiveness of the Territory. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 106-118.
  article

  article

 2. SEKOVÁ, Mária - PEŠIĆ, Tamara. Faktory rozvoja intelektuálneho kapitálu podniku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 1335-7069, 2014, roč. 15, č. 2, s. 134-143.
  article

  article

 3. KOKAVCOVÁ, Dagmar et al. Manažment I : ako plánovať, organizovať a rozhodovať : historické a moderné aspekty manažmentu. Recenzovali: Mária Seková, Michal Pružinský. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 157 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-513-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Manažment I

  book

 4. SEKOVÁ, Mária. Ľudské zdroje v neziskových organizáciách. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2007. 116 s. Studia oeconomica, 32. ISBN 978-80-8083-372-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. SEKOVÁ, Mária. Teoretické aspekty manažmentu neziskových organizácií vo verejnom sektore. In Acta Oeconomica Cassoviensia No 7. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1713-5, s. 295-303.
  article

  article

 6. BADURA, Peter - SEKOVÁ, Mária. Personnel information system as an assumption of effective human resource management in organization. Recenzenti: Milan Šulek, Ján Lukáč Veverka. In Acta oeconomica No 8 : "Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra". - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-593-1, s.1-5.
  article

  article