Search results

 1. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - DARMO, Ľubomír. Financial Literacy Survey in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies. - Champaign : Common Ground Research Networks. ISSN 2327-2570, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 39-56 online. VEGA 1/0356/19.
  article

  article

 2. NOVÁK, Marcel. Novák: Kroky medzinárodných inštitúcií a zoskupení sú najlepším možným riešením súčasného stavu. In Zahraničná politika. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA. ISSN 1336-7218, 2021, 29.03., s. 1-8 online.
  article

  article

 3. NOVÁK, Marcel. Finančná gramotnosť Slovákov: dotazníkový prieskum versus HFCS. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 127-135 online. VEGA 1/0356/19.
  article

  article

 4. KRČÍKOVÁ, Tatiana. Zadlžovanie sa domácností ako výsledok nižšej finančnej gramotnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2021. 49 s.
  book

  book

 5. VLČKOVÁ, Andrea. Finančná gramotnosť na Slovensku a vo svete : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2021. 55 s.
  book

  book

 6. ŠILLÍK, Sebastián. Grécka dlhová kríza a vývoj v Grécku po odpise dlhu : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book

 7. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonómia : praktikum. Recenzenti: Žaneta Lacová, Marcel Novák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 227 s. [11,4 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-571-0418-6. [Copy count : 15, currently available 11, at library only 2]
  book

  book

 8. DARMO, Ľubomír - NOVÁK, Marcel - LISÝ, Ján. Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 4, s. 443-461 online. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032.
  article

  article

 9. DARMO, Ľubomír et al. Determinants of the FDI Inflow into the Visegrad Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1057-1080 online. VEGA 1/0356/19.
  article

  article

 10. NOVÁK, Marcel - KLENKOVÁ, Dáša. The European Banking Union: Costs and Benefits. In Socio-Economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective. - Warszawa : Poltext, 2020. ISBN 978-83-8175-233-6, pp. 59-74. VEGA 1/0356/19.
  article

  article