Search results

Records found: 93  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0005227^"
 1. IVÁNYOVÁ, Tímea. Úpravy hodnôt majetku a záväzkov v účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 65 s.
  book

  book

 2. HORVÁTHOVÁ, Michaela. Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 52 s.
  book

  book

 3. ŠÍLOVÁ, Eva. Aplikácia účtovných zásad v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 59 s.
  book

  book

 4. MARTINKOVÁ, Martina. Účtovné aspekty majetku účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 81 s.
  book

  book

 5. GÁLOVÁ, Lenka. Účtovné zobrazenie cudzích zdrojov majetku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 61 s.
  book

  book

 6. GEDEON, Milan. Projekty partnerstva verejného a súkromného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 56 s.
  book

  book

 7. SZÁSZOVÁ, Renáta. Objasnenie vecnej podstaty jednej z foriem reálnej hodnoty účtovníctve podnikateľských subjektov v SR. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 138-140.
  article

  article

 8. KISSOVÁ, Edina. Pohľadávky a záväzky v účtovníctve podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2014. 78 s.
  book

  book

 9. OSTRIHOŇOVÁ, Eleonóra. Analýza súvahy ako súčasti individuálnej účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2014. 59 s.
  book

  book

 10. JANČOVIČOVÁ, Soňa. Národná a nadnárodná úprava účtovníctva a účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2014. 82 s.
  book

  book