Search results

 1. VINCÚR, Pavol et al. Hlavné tendencie rastu a štruktúrnych zmien slovenskej ekonomiky po vstupe do Európskej únie : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/2551/05 : doba riešenia projektu od 01/2005 do 12/2007. Bratislava, 2008. [4 s.]. VEGA 1/2551/05.
  book

  book

 2. OŠKOVÁ, Silvia et al. Sociálno-ekonomické indikátory úrovne hospodárskeho procesu (meranie a analýza s využitím národných účtov, I-O tabuliek a sociologických metód) : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. ú. 2315007 : záverečná správa. Bratislava : NHF, 2008. [30 s.]. IPG 2315007.
  book

  book

 3. SEKEREŠOVÁ, Gabriela. Proces transformácie a jeho výsledky v ekonomike SR. In Generácia 2006. Vedecká konferencia. Generácia 2006 : vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku 23. novembra 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2363-9, s. 146-150.
  article

  article

 4. SEKEREŠOVÁ, Gabriela. Reflexia transformačného procesu v slovenskej ekonomike : dizertačná práca. Pavol Vincúr. Bratislava, 2006. 197 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. SEKEREŠOVÁ, Gabriela. Hospodársky vývoj slovenskej ekonomiky a úroveň jej konvergencie. In Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Ing. Ivana Mikloša a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a sponzorskej podpory Slovnaft, a.s. Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2043-8, s. 123-128.
  article

  article

 6. SEKEREŠOVÁ, Gabriela. Daňová reforma a jej dopad na ekonomiku SR. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 137-144.
  article

  article

 7. SEKEREŠOVÁ, Gabriela. Teoretické východiská transformácie a ich dopad na ekonomiku. In Hospodárska a sociálna politika v predvstupovom procese : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1851-4, s. 126-130.
  article

  article

 8. SEKEREŠOVÁ, Gabriela. Transformácia slovenskej ekonomiky a jej prejavy. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 187.
  article

  article