Search results

 1. ČERVENÁ, Karolína - CAKOCI, Karin - OLEXOVÁ, Cecília. Taxation in the Slovak Republic within the Context of EU Membership. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 23-39 online. APVV-19-0124.
  article

  article

 2. OLEXOVÁ, Cecília - ČERVENÁ, Karolína. The Impact of Technological Changes on Taxation. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 2, s. 55-62 online. APVV-19-0124.
  article

  article

 3. ČERVENÁ, Karolína - OLEXOVÁ, Cecília. The Usual Price Term in the Legal Regulation. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2020. ISSN 1338-5224, 2020, roč. 10, č. 1, s. 19-24 online. APVV-16-0160.
  article

  article

 4. OLEXOVÁ, Cecília - GAJDOŠ, Jozef - ČERVENÁ, Karolína. Vnímanie nerovnosti príjmov ako jeden z faktorov daňových únikov. In Dny práva 2018 : sborník z konference; Část V.: Interakce práva a ekonomie. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9327-0, s. 223-233 online. APVV-16-0160.
  article

  article

 5. ČERVENÁ, Karolína - OLEXOVÁ, Cecília. Neverbálna komunikácia : (ako súčasť manažérskych komunikačných zručností). In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 13 CD-ROM.
  article

  article

 6. OLEXOVÁ, Cecília - ČERVENÁ, Karolína. Global Capital Tax as a Tool to Reduce Tax Evasion. - Registrovaný: Scopus. In International Advances in Economic Research : An Official Publication of the International Atlantic Economic Society. - New York : Springer. ISSN 1083-0898, 2019, vol. 25, no. 3, pp. 367-369 online. APVV-16-0160.
  article

  article

 7. ČERVENÁ, Karolína - CAKOCI, Karin. Daňová politika a jej vplyv na kreovanie podnikateľského prostredia (teoretické východiská). In Dny práva 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 106-120.
  article

  article

 8. ČERVENÁ, Karolína - OLEXOVÁ, Cecília. The Role of Public Policy (with an Emphasis on Economic Growth) in the Modern State. In The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy. International Conference. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : Conference Proceedings of the International Conference, 16.4.2018, Gdansk, Poland. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9087-3, pp. 53-64. APVV-16-0160.
  article

  article

 9. ROMÁNOVÁ, Anna - ČERVENÁ, Karolína. Electronic communication of entrepreneurs with the public administration (legal aspects). In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 865-875 CD-ROM.
  article

  article

 10. ČERVENÁ, Karolína - ROMÁNOVÁ, Anna. Princípy regulácie účtovníctva (s akcentom na oceňovanie). In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 26-32 CD-ROM. VEGA 1/1170/12, VEGA 1/0375/15.
  article

  article