Search results

 1. PINKAVA, Richard. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 49 s.
  book

  book

 2. DANIŠOVÁ, Katarína. Vývoj ekonomiky Slovenska po vstupe do EMU : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 64 s.
  book

  book

 3. FÜLÖP, Martin. Analýza a prognóza jednotlivých komponentov HDP do roku 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 85 s.
  book

  book

 4. HUDECOVÁ, Martina. Prognóza vývoja spotreby domácností podľa jednotlivých regiónov : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 80 s.
  book

  book

 5. KURCOVÁ, Gabriela. Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 68 s.
  book

  book

 6. ŽIAČIK, Peter. Analýza a prognóza vývoja HDP v SR do roku 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 76 s.
  book

  book

 7. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
  book

  book

 8. RUMPELOVÁ, Daniela. Technologické toky a jadro národného inovačného systému slovenskej ekonomiky. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. [1-7]. ITMS 26240120032.
  article

  article

 9. RUMPELOVÁ, Daniela. [Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 761-763. Recenzia na: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja / Pavol Vincúr, Elena Fifeková. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-19-0.
  article

  article

 10. RUMPELOVÁ, Daniela. Medziotvetvové input-output väzby a kľúčové odvetvia. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období : nekonferenčný recenzovaný zborník je výstupom riešenia projektu mladých výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave PMVP č. 2315017 "Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3127-6, s. 40-50.
  article

  article