Search results

 1. KOCÁKOVÁ, Petra. Úloha marketingu v rozvoji mesta Skalica : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 67 s.
  book

  book


 2. ZACHOVÁ, Dominika. Využitie mobilných aplikácií v mieste predaja : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book


 3. VECKOVÁ, Linda. Marketingová stratégia vybraného produktu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 54 s.
  book

  book


 4. BENČ, Peter. Online marketing vo firme Refresher, s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 81 s.
  book

  book


 5. TRIZULIAKOVÁ, Erika. Návrh mediálneho plánu vybranej značky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 62 s.
  book

  book


 6. ZAHRADSKÁ, Lýdia. Firemná filantropia ako súčasť spoločenskej zodpovednosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book


 7. SIVČÁKOVÁ, Lucia. Branding a jeho význam v marketingovej stratégii firmy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book


 8. VANKOVÁ, Mária. Merchandising - jeho uplatnenie vo vybranej predajni : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book


 9. LOYDLOVÁ, Miroslava. Product Placement as an Effective Instrument of Marketing Communication. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 134-142.
  article

  article


 10. LOYDLOVÁ, Miroslava. Možnosti etickej regulácie v reklame a ich uplatnenie v praxi. In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 149-161.
  article

  article