Search results

 1. HAVRILOVÁ, Michaela. Znalostný manažment : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2011. 40 s.
  book

  book

 2. PÖTHEOVÁ, Petra. Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Škol. Štefan Slávik. Bratislava, 2010. 143 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PAVLENDOVÁ, Lucia. Motivácia a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 41 s.
  article

  article

 4. HUDÁKOVÁ, Mária. Nové trendy v personálnom riadení podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 37 s.
  book

  book

 5. MARCINEKOVÁ, Barbora. Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 38 s.
  book

  book

 6. HRABOVSKÁ, Lenka. Znalostný manažment ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 35 s.
  book

  book

 7. MAKOHUSOVÁ, Ľubica. Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 45 s.
  book

  book

 8. POPADIČOVÁ, Marianna. Motivácia ako faktor formujúci ľudské konanie : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 41 s.
  book

  book

 9. PÖTHEOVÁ, Petra. Tvorba konkurenčnej výhody v období globálnej ekonomickej krízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  article

  article

 10. PÖTHEOVÁ, Petra. Konkurenčná výhoda slovenských podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-9].
  article

  article