Search results

 1. SOÓSOVÁ, Ildikó. Vývoj poľnohospodárskeho poistenia a zaistenia : diplomová práca. Školiteľ: Hana Dlábiková. Bratislava, 2015. 61 s.
  book

  book

 2. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling a uplatnenie jeho nástrojov v poisťovniach. In Trendy v podnikání 2014. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 13. - 14. listopadu 2014. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0444-5, s. 1-10 CD-ROM. VEGA 1/0681/12.
  article

  article

 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Škody spôsobené prírodnými katastrofami a nástroje ich znižovania. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 159-168 CD-ROM.
  article

  article

 4. MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. DLÁBIKOVÁ, Hana. Výročná správa poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 46-53 [0,37 AH].
  article

  article

 6. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Dohľad nad poisťovníctvom. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 28-45 [0,70 AH].
  article

  article

 7. DLÁBIKOVÁ, Hana. Organizačná štruktúra komerčnej poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 55 [0,37 AH].
  article

  article

 8. DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling v poisťovníctve. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 158-199 [1,69 AH].
  article

  article

 9. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0211/10 : doba riešenia 01/2010 - 12/2011. Bratislava, 2011. [13 s.]. VEGA 1/0211/10.
  book

  book

 10. DLÁBIKOVÁ, Hana. Riadenie investícií ako operatívny nástroj kontrolingu v poisťovníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3205-1, s. 63-66.
  article

  article