Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0023323^"
 1. ZAGORŠEK, Branislav. Vybrané aspekty vplyvu práce z domu na zamestnancov v postindustriálnej ére. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 396-405 CD-ROM. I-14-112-00. I-14-112-00, IGP, Vplyv postindustriálnej éry na pracovnú dobu a výkonnosť zamestnancov.
  article

  article

 2. GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Manažment inovácií a zmien a jeho význam v malých a stredných podnikoch. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 154-162 CD-ROM. I-14-112-00. I-14-112-00, IGP, Vplyv postindustriálnej éry na pracovnú dobu a výkonnosť zamestnancov.
  article

  article

 3. BRUOTHOVÁ, Michaela. Efektívnosť využívania sociálnych sietí v procese získavania a výberu zamestnancov. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 102-110 CD-ROM. VEGA 1/0562/14. 1/0562/14, VEGA, Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov.
  article

  article

 4. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. Zostavovatelia - szerkesztök: György Juhász, Zoltán Šeben, Enikő Dobai Korcsmáros, Erika Seres Huszárik. 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. CD-ROM [340 s., 37 AH]. ISBN 978-80-8122-105-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. VISKUPIČOVÁ, Jana. Strategický manažment ľudských zdrojov. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 385-395 CD-ROM. I-14-112-00. I-14-112-00, IGP, Vplyv postindustriálnej éry na pracovnú dobu a výkonnosť zamestnancov.
  article

  article

 6. TRNOVCOVÁ, Daniela. Kvalita pracovného a súkromného života v produktívnom veku zamestnanca. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 361-368 CD-ROM. I-14-112-00. I-14-112-00, IGP, Vplyv postindustriálnej éry na pracovnú dobu a výkonnosť zamestnancov.
  article

  article

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Determinanty prílevu priamych zahraničných investícií v podmienkach Slovenskej republiky. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 95-101 CD-ROM.
  article

  article

 8. DOBAI KORCSMÁROS, Enikő - ALBERT, Zsolt. Ausztria és Szlovákia a megújuló energiaforrások tükrében. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 119-130 CD-ROM.
  article

  article

 9. DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe : (elméleti és gyakorlati alapok). Lektori/lektorok Tomáš Dudáš, Zoltán Šeben. 2. preprac. vyd. Komárno : Gazdaságtudományi Kar Selye János Egyetem, 2013. [179 s. 5,08 AH]. ISBN 978-80-8122-076-0.
  book

  book

 10. ŠEBEN, Zoltán - GYURIÁN, Norbert. Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v kontexte vybraných aspektov. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-7].
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.