Search results

 1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumanová. 6. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [236 s.] [11,95 AH]. ISBN 978-80-10-03609-7.
  book

  book

 2. Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Neumanová. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-554-1091-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve

  electonic book

 3. ADÁMIKOVÁ, Eva. Ekonomická znalecká činnosť a jej prepojenosť s právnou podstatou prípadu. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 6-11 [CD -ROM].
  article

  article

 4. ČOREJOVÁ, Andrea. Objektivizácia pri hodnotení duševného vlastníctva použitím metódy licenčnej analógie. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 12-19 [CD -ROM].
  article

  article

 5. JAKUBEC, Miroslav. Stanovenie hodnoty hotelov. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 26-36 [CD -ROM]. VEGA 1/0264/15 (100%).
  article

  article

 6. JAROŠOVÁ, Beáta. Reťazové obchody a možnosť využitia dôkazných prostriedkov správcu dane pre znalecké dokazovanie. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 37-47 [CD -ROM].
  article

  article

 7. KINTLER, Jakub. Využiteľnosť metód ohodnocovania ľudského kapitálu v znaleckej činnosti na Slovensku. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 48-56 [CD -ROM]. VEGA 1/0662/15 (100 %).
  article

  article

 8. KRIŽAN, Ladislav. Aktuálne zmeny a inovácie nielen v právnej úprave znaleckej činnosti v Slovenskej republike. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 57-68 [CD -ROM].
  article

  article

 9. LUŠČÍKOVÁ, Darina. Zisťovanie výšky disponibilných finančných prostriedkov v znaleckom dokazovaní. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 81-87 [CD -ROM].
  article

  article

 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Prístupy k stanoveniu Beta koeficientu. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 88-97 [CD -ROM]. VEGA1/0784/15.
  article

  article