Search results

 1. ŠUMICHRASTOVÁ, Zuzana. Možnosti zvyšovania medzinárodného imidžu krajiny, regiónu, či sídla : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2011. 58 s.
  book

  book


 2. TÁNCZOSOVÁ, Jana. Grécka finančná kríza a jej konzekvencie pre ekonomiku EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2011. 53 s.
  book

  book


 3. MORGOŠOVÁ, Barbora. Dopad hospodárskej krízy na rozvojovú pomoc v celosvetovom meradle : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2011. 49 s.
  book

  book


 4. RATKOVSKÁ, Gabriela. Dopady svetovej finančno-hospodárskej krízy na územné subjekty. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 96-109.
  article

  article


 5. RATKOVSKÁ, Gabriela. Imidž a identita - vzájomné vzťahy a súvislosti. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 333-336. VEGA 1/0803/10.
  article

  article


 6. RATKOVSKÁ, Gabriela. Špecifiká budovania corporate identity nefiremných subjektov s aplikáciou na možnosť zvyšovania medzinárodného imidžu krajiny, regiónu či sídla : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2011. 161 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. RATKOVSKÁ, Gabriela - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Vybrané aspekty budovania imidžu územných subjektov. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 311-316. VEGA 1/0803/10.
  article

  article


 8. BARTKOVÁ, Dominika. Trendy pri formovaní firemnej kultúry : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2010. 49 s.
  book

  book


 9. MALKOVÁ, Kristína. Trendy vo vývoji medzinárodného marketingového prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2010. 71 s.
  book

  book


 10. ŠRANKOVÁ, Martina. Postavenie afrických krajín v medzinárodnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2010. 52 s.
  book

  book