Search results

 1. MORGOŠOVÁ, Barbora. Dopad hospodárskej krízy na rozvojovú pomoc v celosvetovom meradle : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2011. 49 s.
  book

  book

 2. ŠUMICHRASTOVÁ, Zuzana. Možnosti zvyšovania medzinárodného imidžu krajiny, regiónu, či sídla : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2011. 58 s.
  book

  book

 3. RATKOVSKÁ, Gabriela. Dopady svetovej finančno-hospodárskej krízy na územné subjekty. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 96-109.
  article

  article

 4. RATKOVSKÁ, Gabriela. Špecifiká budovania corporate identity nefiremných subjektov s aplikáciou na možnosť zvyšovania medzinárodného imidžu krajiny, regiónu či sídla : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2011. 161 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. RATKOVSKÁ, Gabriela. Imidž a identita - vzájomné vzťahy a súvislosti. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 333-336. VEGA 1/0803/10.
  article

  article

 6. TÁNCZOSOVÁ, Jana. Grécka finančná kríza a jej konzekvencie pre ekonomiku EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2011. 53 s.
  book

  book

 7. RATKOVSKÁ, Gabriela - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Vybrané aspekty budovania imidžu územných subjektov. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 311-316. VEGA 1/0803/10.
  article

  article

 8. RATKOVSKÁ, Gabriela. Vybrané metódy hodnotenia imidžu územných subjektov. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 430-436. VEGA 1/0803/10.
  article

  article

 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Podnikateľské stratégie v medzinárodnom marketingu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 12, s. 613-615. Recenzia na: Podnikateľské stratégie v medzinárodnom marketingu : vedecká monografia k záverečnej oponentúre grantu VEGA číslo 1/4562/07 (ev. č. 196) Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2007-2009 / Otília Zorkóciová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2935-8.
  article

  article

 10. BARTKOVÁ, Dominika. Trendy pri formovaní firemnej kultúry : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Ratkovská. Bratislava, 2010. 49 s.
  book

  book