Search results

 1. POÓROVÁ, Jana - ŠKODA, Peter. Dunaj opäť oslavoval. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 16-18.
  article

  article

 2. POÓROVÁ, Jana. Vývoj hydrologického režimu slovenských riek. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013. ISSN 0044-4863, 2013, roč. 47, č. 3, s. 144-147.
  article

  article

 3. POÓROVÁ, Jana. Disponibilné vodné zdroje Slovenska a ich súčasný stav. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2012. ISSN 0322-886X, 2012, roč. 55, č. 11-12, s. 16-20. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/196.pdf>
  article

  article

 4. MAJERČÁKOVÁ, O. - POÓROVÁ, Jana - JAROŠOVÁ, Miriam. Sucho ako hydrologický fenomén ? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2008. ISSN 0322-886X, 2008, roč. 51, č. 11-12, s. 12-13. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/115.pdf>
  article

  article