Search results

 1. GIRGOŠKO, Štefan. Zhodnotenie finančnej situácie vybranej poisťovne : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2013. 48 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. BOSÁK, Martin - LUKÁČ, Miroslav. Poplatok za komunálne odpady. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1335-7808, 2013, roč. 13, č. 11, s. 27-30.
  article

  article


 3. LUKÁČ, Miroslav. Výška poplatku za nakladanie s odpadom v rôznych regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2013. 86 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. LUKÁČ, Miroslav. Integrácia analýzy rizika do finančného riadenia podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 99 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. LUKÁČ, Miroslav. Marketing miest a obcí s podtitulom Marketing obce Tovarné : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Nimrichterová. Košice, 2011. 54 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. KOPČÁKOVÁ, Lucia. Aplikácia metód analýzy rizika vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 49 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. SABOLOVÁ, Lea. Využitie simulácie Monte Carlo v riadiacom procese : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. KOVAČOVIČOVÁ, Petra. Vplyv rizika na stanovenie diskontnej miery : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. LUKÁČ, Miroslav. Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-9. VEGA 1/0121/10.
  article

  article


 10. LUKÁČ, Miroslav. Cash-flow-at-risk: metódy stanovenia a ich prednosti a nedostatky. In Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 30. 11. - 1. 12. 2011. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0051-5, s. [1-6].
  article

  article