Search results

 1. GIRGOŠKO, Štefan. Zhodnotenie finančnej situácie vybranej poisťovne : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2013. 48 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. LUKÁČ, Miroslav. Výška poplatku za nakladanie s odpadom v rôznych regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2013. 86 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. BOSÁK, Martin - LUKÁČ, Miroslav. Poplatok za komunálne odpady. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1335-7808, 2013, roč. 13, č. 11, s. 27-30.
  article

  article


 4. LUKÁČ, Miroslav. Integrácia analýzy rizika do finančného riadenia podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 99 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Integrácia manažmentu rizika do strategického riadenia nefinančných podnikov : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0121/10 : doba riešenia od 01/2010 do 12/2011. Bratislava, 2011. [12 s.]. VEGA 1/0121/10. ISBN [nemá].
  book

  book


 6. LUKÁČ, Miroslav. Marketing miest a obcí s podtitulom Marketing obce Tovarné : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Nimrichterová. Košice, 2011. 54 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. KOPČÁKOVÁ, Lucia. Aplikácia metód analýzy rizika vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 49 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. SABOLOVÁ, Lea. Využitie simulácie Monte Carlo v riadiacom procese : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. KOVAČOVIČOVÁ, Petra. Vplyv rizika na stanovenie diskontnej miery : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Lukáč. Košice, 2011. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. LUKÁČ, Miroslav - KAFKOVÁ, Eva. Zhodnotenie finančnej situácie Českej podnikateľskej pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group v období 2003-2010. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. ISSN 1212-415X, 2011, č. 2, s. 110-118.
  article

  article