Search results

 1. DULAK, Anton. Súkromnoprávna autonómia a jej limity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 1, s. 3-26.
  article

  article

 2. DULAK, Anton. Ekonómia a právo v historickom pohľade na náhradu škody : (od Calebresiho k Leonimu a späť k Millovi). In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISSN 1336-6912, 2015, t. 34, č. 1, s. 28-35.
  article

  article

 3. DULAK, Anton. Dekodifikácia ako dôvod novej kodifikácie súkromného práva na Slovensku. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISSN 1336-6912, 2015, t. 34, č. 2, s. 46-56.
  article

  article

 4. DULAKOVÁ, Denisa - DULAK, Anton - JURČOVÁ, Monika. Zmluvy o prevode vlastníctva : kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva : s komentárom. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2013. 551 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-18-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zmluvy o prevode vlastníctva

  book

 5. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Medzinárodná konferencia. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 3.-5.4.2008 v Častej-Papierničke... Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Vydavateľské oddelenie, 2008. 874 s. Sympóziá, kolokviá, konferencie. ISBN 978-80-7160-271-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book