Search results

 1. MOJŽIŠOVÁ, Lucia. Obchodovanie s emisnými povoleniami v EÚ - aktuálna situácia a vývoj po roku 2012. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 257-267 CD-ROM. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  article

  article

 2. TOKÁROVÁ, Mária. Recenzia publikácie Lipková, Ľ a kol.: Medzinárodné hospodárske vzťahy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, máj 2011, roč. 7, č. 1, s. 146-148. Recenzia na: Medzinárodné hospodárske vzťahy / Ľudmila Lipková a kolektív. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-37-4. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0136055/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_05.pdf>
  article

  article

 3. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 4. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Copy count : 5, currently available 1, at library only 4]
  Slovník znalostnej ekonomiky

  book

 5. LIPKOVÁ, Ľudmila et al. Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava : Sprint dva, 2011. 433 s. [27,67 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-37-4. [Copy count : 23, currently available 4, at library only 5]
  Medzinárodné hospodárske vzťahy

  book

 6. LIPKOVÁ, Ľudmila et al. Európska únia. 1. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 446 s. [24,033 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-33-6. [Copy count : 22, currently available 3, at library only 4]
  Európska únia

  book

 7. MOJŽIŠOVÁ, Lucia. Svetový klimatický sumit v Kodani a prístup Slovenska ku klimatickým otázkam. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 515-523.
  article

  article

 8. PIEŠOVÁ, Petra. Strategická závislosť Európskej únie na dovoze ropy a zemného plynu z Ruskej federácie : diplomová práca. Škol. Lucia Mojžišová. Bratislava, 2010. 63 s.
  book

  book

 9. MOJŽIŠOVÁ, Lucia. Problémy spojené s implementáciou environmentálnej daňovej reformy. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 128-135. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  article

  article

 10. ŠTEVÍK, Matej. Postavenie Ruska vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Škol. Lucia Mojžišová. Bratislava, 2010. 67 s.
  book

  book