Search results

 1. BABIN, Lukáš - MILOTOVÁ, Barbora. Different views on the definition of the creative economy and creative industries. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2012. ISSN 1337-8473, 2012, roč. 5, č. 2, s. 36-57.
  article

  article

 2. MILOTOVÁ, Barbora. Lokalizácia kreatívnych odvetví v priestore Nitrianskeho samosprávneho kraja. In Geografické informácie 16. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. ISSN 1337-9453, 2012, č. 2, s. 50-60.
  article

  article

 3. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.
  book

  book

 4. REDIPE. Konferencia. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011 [elektronický zdroj]. Editori Jana Parízková, Tomáš Černěnko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [110 s.]. APVV 0230-07. ISBN 978-80-225-3214-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky (REDIPE). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 379 s. [26,042 AH]. APVV 0230-07. ISBN 978-80-225-3239-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. FÁZIKOVÁ, Mária - HAMADA, Marián - MILOTOVÁ, Barbora. Vývoj a súčasný stav vzdelávania a vedy a výskumu v IKT v nitrianskom regióne. In Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Herľany, 13.-15.10.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3095-8.
  article

  article

 7. FÁZIKOVÁ, Mária - MILOTOVÁ, Barbora. Metodologické a metodické prístupy k meraniu kvality života vo vidieckych obciach. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. ISSN 1336-5452, 2010, roč. 7, č. 1, s. 7-11. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2010/1/785/>
  article

  article

 8. MILOTOVÁ, Barbora. Hodnotenie kvality života v obci - chápanie starostov obcí Devonu, Anglicko. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. ISSN 1336-5452, 2008, roč. 5, č. 2, s. 42-46. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2008/2/>
  article

  article

 9. MILOTOVÁ, Barbora. Aktivizácia zdrojov endogénneho rozvoja regiónov : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Fáziková. Bratislava, 2006. 136 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book