Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0034442^"
 1. MAJERNÍK, Milan et al. Medzinárodná štandardizácia indikátorov pre hodnotenie udržateľnej produkcie a zeleného rastu. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-11.
  article

  article

 2. BAŠISTOVÁ, Alena - HALAGOVÁ, Lýdia - PANKOVÁ JURÍKOVÁ, Jana. Vnímanie spoločensky zodpovedného podnikania podnikmi východoslovenského regiónu. In Acta Universitatis Matthiae Belli : séria Environmentálne manažérstvo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISSN 1338-4430, 2011, roč. 13, č. 1, s. 43-52.
  article

  article

 3. MAJERNÍK, Milan et al. Manažment a hodnotenie udržateľnej spotreby, produkcie a zeleného rastu na Slovensku. In Spoločenská zodpovednosť - súčasť environmentálnej a firemnej kultúry : interaktívna konferencia o spoločenskej zodpovednosti organizácií, 10.3.2011, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0135-6, s. 141-151.
  article

  article

 4. TKÁČ, Michal - MAJERNÍK, Milan - PANKOVÁ JURÍKOVÁ, Jana. Integrované manažérstvo a environmentalizácia ako rozvojové stratégie výchovy a vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte. In Pidviščennja jakosti osviti v universitetach : materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji, Užgorod (Ukrajina) - Košice (Slovacka Respublika), 25-27 bereznja 2011 roku. - Užgorod, 2011. ISSN 2078- 1431, 2011, no. 6, s. 28-54.
  article

  article

 5. MAJERNÍK, Milan et al. Medzinárodná štandardizácia indikátorov pre hodnotenie udržateľnej produkcie a zeleného rastu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2011. ISSN 1335-9746, 2011, roč. 10, č. 22, s. 28-38.
  article

  article

 6. MAJERNÍK, Milan - PANKOVÁ JURÍKOVÁ, Jana - BOSÁK, Martin. Environmentálna výchova a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vysokých škôl. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 108-118.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.