Search results

  1. DRIENIKOVÁ, Katarína - SAKÁL, Peter. Stakeholder manažment – neoddeliteľná súčasť zodpovedného podnikania. In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011 [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8, s. 106-113.
    article

    article


  2. DRIENIKOVÁ, Katarína et al. Využitie metódy analytického hierarchického procesu (AHP) pri stanovení strategických cieľov stakeholderov v rámci stratégie CSR. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2010. ISSN 1336-7773, 2010, č. 1, s. 63-67.
    article

    article