Search results

 1. ULIČNÁ, Martina. Menná flexia vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 220-231 CD-ROM.
  article

  article

 2. ULIČNÁ, Martina. Paralely a asymetria výskytu chromatizmu biely vo viacslovných pomenovaniach a frazeologizmoch v ruskom a slovenskom jazyku. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 50-66. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 3. ULIČNÁ, Martina. Slovensko-ruské paralery a odlišnosti vo vyjadrovaní priestorových vzťahov. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 64-78. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 4. ULIČNÁ, Martina. Východiská tvorby učebného materiálu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočnícku úroveň. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 112-140 [1,6 AH].
  article

  article

 5. ULIČNÁ, Martina. Slovensko-ruské paralely a odlišnosti vo vyjadrovaní priestorových vzťahov. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 62-74.
  article

  article

 6. KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.
  electonic book

  electonic book

 7. ULIČNÁ, Martina. K problematike jazykových štandardov v slovenčine ako cudzom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 457-466 CD-ROM.
  article

  article

 8. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0. [Copy count : 12, currently available 4, at library only 3]
  book

  book

 9. ANDOROVÁ, Iveta et al. Tri, dva, jeden - slovenčina : slovenčina ako cudzí jazyk : úroveň A2. Recenzenti: Roman Kvapil, Zlata Ilievová. 1. vyd. Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, 2017. 223 s. ISBN 978-80-223-4356-5.
  book

  book

 10. ULIČNÁ, Martina. Sprostredkovanie významu miesta a pohybu v metodike slovenčiny pre cudzincov. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 149-162 online.
  article

  article