Search results

 1. MOCKOVÁ, Nina. Využitie piesní pri výučbe kultúrneho aspektu na hodinách španielčiny ako cudzieho jazyka. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 118-128 CD-ROM.
  article

  article

 2. MOCKOVÁ, Nina. Voda v španielskej a slovenskej frazeológii: problematika prekladu. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 26-39.
  article

  article

 3. MOCKOVÁ, Nina. Prítomnosť amerikanizmov a nového sveta v diele América en el diccionario de autoridades (1726-1739). In Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 1339-2026, 2018, roč. 28, č. 1, s. 139-141 online. Recenzia na: América en el Diccionario de Autoridades 1726-1739 / Gómez-Pablos, Beatriz. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2018. - ISBN 978-3-943906-30-1.
  article

  article

 4. CABUKOVÁ, Andrea. El problema de la penetración de las empresas eslovacas en el mercado español : diplomová práca. Školiteľ: Nina Mocková. Bratislava, 2018. 78 s.
  book

  book

 5. MOCKOVÁ, Nina. Las canciones en las clases de ELE: el enfoque cultural. In Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 1339-2026, 2018, roč. 28, č. 2, s. 103-119. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 6. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina. Sprache der separatistischen Parteien in Katalonien. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 75-118 [3,01 AH].
  article

  article

 7. MOCKOVÁ, Nina. Sémová analýza chromatizmov vyjadrujúcich emócie v Španielčine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 28-35. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 8. MOCKOVÁ, Nina. Los sentimientos en la fraseología cromática española. In Studii romanice II : omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani. - București : Editura Universității din București, 2018. ISBN 978-606-16-0976-5, p. 707-714. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 9. MOCKOVÁ, Nina. Enseñar los cromatismos a los estudiantes eslovacos. Propuesta de actividades. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 360-369 CD-ROM.
  article

  article

 10. MOCKOVÁ, Nina. Chromatizmy červenej farby v slovenčine a španielčine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 31-41. VEGA 1/0107/18.
  article

  article