Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0066025^"
 1. HVOLKOVÁ, Lenka - KLEMENTOVÁ, Vladimíra - KLEMENT, Ladislav. Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in the Zilina Region. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 1-10.
  article

  article

 2. KLEMENTOVÁ, Vladimíra - KLEMENT, Ladislav - HVOLKOVÁ, Lenka. Economic Impacts of the Covid-19 Pandemic on Selected Tourism Enterprises in the Slovak Republic and Their Responses. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2023. ISSN 0139-8660, 2023, roč. 56, č. 1, s. 10-20.
  article

  article

 3. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Ekologické inovácie a udržateľný rozvoj malých a stredných podnikov SR. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. 161 s. ISBN 978-80-557-1930-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. KLEMENT, Ladislav - KLEMENTOVÁ, Vladimíra. Business Economics 1. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 103 s. ISBN 978-80-557-1788-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Eko-inovácie v činnosti malých a stredných podnikov : obsah, význam a prínosy. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 205 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1822-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. HVOLKOVÁ, Lenka et al. Barriers Hindering Innovations in Small and Medium-Sized Enterprises. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 2, s. 51-67.
  article

  article

 7. KOVAĽOVÁ, Marcela et al. Innovation Strategies in the Slovak Enterprises. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 1, s. 79-89.
  article

  article

 8. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 324 s. VEGA 1/0494/15. ISBN 978-80-557-1347-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. KLEMENT, Ladislav. Motives and barriers to innovations of small and medium sized enterprises - the case of Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 458-465 CD-ROM.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.