Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0091206^"
 1. PÁSTOR, Rudolf. Znalosti a inovácie v sektore informačno-komunikačných technológií. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1024-1040. APVV-0230-07. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  article

  article

 2. PETRÁŠOVÁ, Viera. Dendromasa ako zdroj inovačných procesov regionálnej politiky. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 235-240. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  article

  article

 3. ŠIPIKAL, Miroslav. Stratégia projektovo orientovanej podpory regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (kritická analýza). In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 9, s. 954-968. APVV-0230-07. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  article

  article

 4. TVRDOŇ, Jozef. Podporná politika v podmienkach znalostnej ekonomiky. In Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3214-3, s. [1-30]. APVV-0230-07. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  article

  article

 5. BUČEK, Milan - REHÁK, Štefan. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. In Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3214-3, s. [1-12]. APVV-0230-07. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  article

  article

 6. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky (REDIPE). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 379 s. [26,042 AH]. APVV-0230-07. ISBN 978-80-225-3239-6. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE). [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. ŽÁRSKA, Elena - GALATA, Milan. Veľkosť obce ako determinant kvality života na vidieku. In Determinanty kvality života na vidieku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra, 21.-23. september 2011. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISBN 978-80-552-0667-7, s. [1-6]. APVV-0230-07. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  article

  article

 8. REDIPE. Konferencia. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011. Editori Jana Parízková, Tomáš Černěnko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [110 s.]. APVV-0230-07. ISBN 978-80-225-3214-3. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE). [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 9. PÁSTOR, Rudolf et al. Vývoj IKT sektora v Bratislavskom regióne. In Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3214-3, s. [1-18]. APVV-0230-07. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  article

  article

 10. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07. APVV-0230-07, APVV, Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE).
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.