Search results

 1. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. Available on Internet: <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  electronic journal

  electronic journal

 2. WIECZOREK, Susann. Industrie-4.0-spezifische Anforderungen an das Betriebswirtschafts-Studium: unter Berücksichtigung von Kernkompetenzen und Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. BARTH, Martin. Vertikale Post-Merger-Integrationsgestaltung vom Tier 1-Einzelfertiger zur Tochtergesellschaft eines Premiumautomobilherstellers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 154 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Ekonomika, financie a manažment podniku 2019. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (Scientific Reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 625 s. [44,81 AH]. ISBN 978-80-225-4680-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. Recenzenti: Róbert Hanák, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 143 s. [9,12 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-225-4639-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. JONIAKOVÁ, Zuzana. Aktuálne koncepcie odmeňovania zamestnancov v slovenských podnikoch : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 74 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4679-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. PORUBANOVÁ, Klaudia. Inovačné aktivity podnikov ako potenciál ich ďalšieho rozvoja : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 85 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4684-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. BOLEK, Vladimír. Digitalizácia podnikových procesov v kontexte priemyslu 5.0 : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 76 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4683-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. REMEŇOVÁ, Katarína. Manažérske simulácie : manažment tržieb a cien v manažérskej simulácii Ludus. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 103 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-225-4652-2. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 10. Ekonomika, financie a manažment podniku XIII. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; recenzenti: Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 655 s. [32,75 AH]. ISBN 978-80-225-4656-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book