Search results

 1. STRACOVÁ, Erika. Deindustrialisation and Its Drivers: An Input-Output Approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KALIŠ, Richard. Hodnotenie efektívnosti horizontálnych koncentrácií : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2019. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Zostavila: Elena Fifeková ; recenzenti: Zuzana Brinčíková, Ján Luchava. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 140 s. CD-ROM. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-4621-8.
  electonic book

  electonic book

 4. TARKOŠ, Roman. Vplyv redistribučných procesov na príjmovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 73 s.
  book

  book

 5. ŠTÚR, Patrik. Vplyv efektu snehovej gule na udržateľnosť verejných financií : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 6. MATUŠECH, Matej. Vzťah ekonomického rastu a formovanie kategórií príjmov v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 7. TURNEROVÁ, Žaneta. Vplyv urbanizácie na výšku a rozdelenie príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 61 s.
  book

  book

 8. STAŠKOVANOVÁ, Nikola. Príčiny rozdielov vo vývoji parametrov trhu práce medzi slovenskou a českou ekonomikou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 9. HORŇÁKOVÁ, Radka. Vzťah medzi objektívne meranou a vnímanou infláciou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 10. MIKULÁŠOVÁ, Veronika. Environmentálna náročnosť ekonomického rastu v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book