Search results

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Innovations in the Creative Industry Entities. - Registrovaný vo: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 2. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SEDLÁKOVÁ, Iveta. Úvahy a návrhy k znaleckému posudku v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. ISBN 978-80-554-1584-0, s. 60-68 online.
  article

  article

 3. HANULIAK, Matej. Opodstatnenosť a význam transferu technológii v podnikateľskej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2019. 80 s.
  book

  book

 4. HOLOS, Daniel. Ohodnotenie vyrovnacieho podielu v družstve : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2019. 73 s.
  book

  book

 5. BOSÁČIK, Emil. Výpočet ušlého zisku a škody pre vybraný podnik : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2019. 72 s.
  book

  book

 6. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte daňového systému SR : učebný text. Recenzenti: Helena Majdúchová, Ján Tamáš. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 86 s. [4,725 AH]. ISBN 978-80-225-4693-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 7. KUBICA, Milan et al. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 426 s. [17,36 AH]. KEGA 025EU-4/2018, VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-571-0115-4. [Copy count : 18, currently available 3, at library only 2]
  book

  book

 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Duševné vlastníctvo v subjektoch kreatívneho a kultúrneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 342-347 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 9. JANČOVIČOVÁ, Monika - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Sources of Innovative Opportunities in Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, pp. 67-74 online. VEGA 1/0857/16.
  article

  article

 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [272 s.] [16,1 AH]. ISBN 978-80-571-0035-5. [Copy count : 15, currently available 6, at library only 3, Length of Reservation Line 3]
  book

  book