Search results

 1. BARTALOS, Zsolt. Zhodnotenie príčinných súvislostí lokalizácie a využitia priemyselných parkov v Bratislavskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 86 s.
  book

  book

 2. BARKÓCZIOVÁ, Eva. Mesto ako priestorovo-socio-ekonomický koncept, iniciátor regionálneho rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 62 s.
  book

  book

 3. KUREK, Dušan. Absorpcia podpory podnikania z operačných programov v programovom období 2007-2013 : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 73 s.
  book

  book

 4. HUDECOVÁ, Romana. Úloha euroregiónov v regionálnom rozvoji Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 67 s.
  book

  book

 5. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0098/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 10 s. VEGA 1/0098/15.
  book

  book

 6. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Metódy hodnotenia programov a projektov. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 209 s. [11,8 AH]. 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4368-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 7. ŠARANSKÝ, Andrej. Pomoc a podpora poskytovaná prostredníctvom ERDF do regiónov Slovenska (na príklade implementácie programov ROP a KaHR : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2016. 88 s.
  book

  book

 8. TEKULOVÁ, Monika. Úloha terciárneho sektora v kontexte regionálneho rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2016. 87 s.
  book

  book

 9. KRPELÁN, Martin. Inštitucionálna hustota v kreatívnom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2016. 56 s.
  book

  book

 10. WISTEROVÁ, Andrea. Koncept inteligentnej špecializácie - analýza regionálneho kontextu a potenciálu pre inovácie v regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2015. 71 s.
  book

  book