Search results

 1. BEŇOVÁ, Elena - JARASHINSKAJA, Oksana - DUBROVINA, Nadiya. Entrepreneurship development in Slovakia: progress, challenges and. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 66-75.
  article

  article

 2. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  Výkladový slovník pre verejnú správu

  book

 3. GONDA, Vladimír. Znalostný trojuholník a inovácie. In Modern Problems of Management: economics, education, health care and pharmacy. international scientific conference. Modern Problems of Management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 3rd international scientific conference: Opole, November 19-21,2015. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2015. ISBN 978-83-62683-69-7, s. 13-15.
  article

  article

 4. VONGREJ, Marián. Vzájomné prepojenie prírodných a spoločenských vied: stručné porovnanie výrobného podniku a bunky. In Modern Problems of Management: economics, education, health care and pharmacy. international scientific conference. Modern Problems of Management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 3rd international scientific conference: Opole, November 19-21,2015. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2015. ISBN 978-83-62683-69-7, s. 37-38.
  article

  article

 5. BEŇOVÁ, Elena. Fiscal policy of Slovak Republic in the process of European fiscal Union creating. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 11-12, pp. 24-27 online.
  article

  article

 6. NEUPAUEROVÁ, Zuzana - VÁLEK, Juraj - BARTALOSOVÁ, Erika. Financie a mena : praktikum. Recenzenti: Erika Neubauerová, Elena Beňová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 137 s. [6,13 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/BbKZK84CGV> ISBN 978-80-225-3597-7. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 3]
  book

  book

 7. BELIČKOVÁ, Kornélia. [Financie a mena]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 3, s. 406. Recenzia na: Financie a mena : praktikum / Zuzana Neupauerová, Juraj Válek, Erika Bartalosová ; recenzenti: Erika Neubauerová, Elena Beňová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3597-7.
  article

  article

 8. Financie a mena : praktikum. Zostavovateľské práce a grafická úprava: Zuzana Neupauerová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 137 s. [6,13 AH]. ISBN 978-80-225-3597-7.
  book

  book

 9. Hybné sily rozvoja regiónov. Medzinárodný vedecký seminár. Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 26. apríla 2012 [elektronický zdroj]. Výkonná redaktorka Mária Tokárová. Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM [334 s.]. ISBN 978-80-89600-00-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. BEŇOVÁ, Elena et al. Ekonomika verejného sektora : praktikum. Recenzenti: Viera Cibáková, Jozef Sokira. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 126 s. [6,30 AH]. Ekonómia, 451. ISBN 978-80-8078-537-6. [Copy count : 11, currently available 7, at library only 4]
  Ekonomika verejného sektora

  book