Search results

 1. BORSÁNYIOVÁ, Natália. Rozbor faktorov konkurencieschopnosti vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2018. 50 s.
  book

  book


 2. GONDOVÁ, Martina. Zdokonaľovanie manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2018. 47 s.
  book

  book


 3. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. New Trends in Control(-ling): Qualitative Analysis of Results. In Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543, pp. 137-157 online. VEGA 1/0135/17.
  article

  article


 4. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Two Controlling Terms: Half a Century of Quiet Coexistence. In Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543, pp. 158-184 online. VEGA 1/0135/17.
  article

  article


 5. SKORKOVÁ, Zuzana. [Kontrolovanie v manažmente]. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 6, s. 1-2 online. Recenzia na: Kontrolovanie v manažmente / Juraj Mišún, Ivana Mišúnová Hudáková ; recenzenti: Nadežda Jankelová, Ján Kráčmar. 1. vyd. - Bratislava : KARTPRINT, 2017. ISBN 978-80-89553-47-1.
  article

  article


 6. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Postavenie nástroja Mystery Shopping v teórii kontrolovania. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 64-75 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  article

  article


 7. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Parameters Influencing the Creation of a Business Strategy in Startups. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 316-322 online.
  article

  article


 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Skúmanie konkurencieschopnosti v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 91-97. VEGA 1/0128/15.
  article

  article


 9. MELICHEROVÁ, Lucia. Budovanie a udržiavanie konkurenčnej výhody vo vybranom startupe : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2017. 95 s.
  book

  book


 10. BÖHMANNOVÁ, Katarína. Komparácia vybraného podniku s konkurenciou : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2017. 59 s.
  book

  book