Search results

 1. BUČEK, Milan et al. Regionálny rozvoj : novšie teoretické koncepcie. 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 367 s. [22,266 AH]. ISBN 978-80-225-3175-7. [Copy count : 11, currently available 7, at library only 3]
  book

  book

 2. HABŠUDOVÁ, Barbora. Konkurenčné postavenie Ekonomickej univerzity v Bratislave na trhu ekonomického vzdelávania : bakalárska práca. Škol. Jana Černá. Bratislava, 2010. 50 s.
  book

  book

 3. KRUŽLIK, Martin. Vplyvy výdavky zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity na rozvoj regiónu : bakalárska práca. Škol. Jana Černá. Bratislava, 2010. 41 s.
  book

  book

 4. ČERNÁ, Jana. Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 80-106. APVV-0230-07.
  article

  article

 5. REHÁK, Štefan - ČERNÁ, Jana. Univerzity v metropolitných regiónoch. In Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií : vedecký zborník projektu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2897-9. P 2315011.
  article

  article

 6. ČERNÁ, Jana - VACÍK, Antonín. Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 222 s. Právnické učebnice. ISBN 80-86898-14-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie

  book

 7. ČERNÁ, Jana. Rozhodujúce trendy vo svetovom vývoji do roku 2010. In IBC. International business cooperation : časopis pre podnikateľov, 1999, roč. 10, č. 1, s. 27-29.
  article

  article

 8. ČERNÁ, Jana. Slovenský priemysel a jeho perspektíva. In IBC. International business cooperation : Časopis pre podnikateľov, 1998, roč. 9, č. 4-5, s. 22,34.
  article

  article

 9. ČERNÁ, Jana - STANĚK, Peter. Slovensko a 21. storočie : Výzva a šanca. 1. vyd. Bratislava : Slovenská informačná agentúra, 1996. 235 s. ISBN 80-218-0194-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. STANĚK, Peter - ČERNÁ, Jana. Prežije Slovensko rok 2000? Bratislava : ÚDVEM pri EU, 1995. 116 s. ISBN 80-225-0689-3. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book