Search results

 1. ONDREJOVÁ, Zuzana. Dôležitosť osvojovania si a zvládnutia slovnej zásoby vo výučbe odborného anglického jazyka s prezentáciou metód na to určených. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 252-269 CD-ROM.
  article

  article

 2. ONDREJOVÁ, Zuzana. Trpný rod v kontexte výučby anglického odborného jazyka. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 129-136 CD-ROM.
  article

  article

 3. ONDREJOVÁ, Zuzana. Zelená farba v kontexte angickej odbornej literatúry. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 140-146 CD-ROM.
  article

  article

 4. ONDREJOVÁ, Zuzana. Najnovšie anglicizmy v slovenskej printovej ekonomickej literatúre. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 44-48 CD-ROM.
  article

  article

 5. ONDREJOVÁ, Zuzana. Jazyková príprava budúceho ekonóma, dôležitosť angličtiny pre jeho kariéru. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 84-89 online.
  article

  article

 6. ONDREJOVÁ, Zuzana. Praktické spojenia pre ekonómov pre účely odbornej konverzácie v angličtine (FRÁZNIK II.). Recenzenti: Ľubica Hulajová, Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 122 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4419-1. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 7. ONDREJOVÁ, Zuzana. Multiverbizačné spojenia v odbornom anglickom jazyku a ich nácvik na seminároch ESP. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 150-161 CD-ROM.
  article

  article

 8. ONDREJOVÁ, Zuzana. Speaking skills practice at ESP instruction at the University of Economics in Bratislava. In Communication across genres and discourses. sixth Brno conference on linguistics studies in English. Communication across genres and discourses : sixth Brno conference on linguistics studies in English, Brno, 11-12 september 2014. - Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7922-9, s. 101-110.
  article

  article

 9. ONDREJOVÁ, Zuzana. Adjektivizácia substantív v ekonomickom texte a nácvik tohto javu vo výučbe odborného anglického jazyka. In Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-9-6, s. 89-97 CD-ROM.
  article

  article

 10. ONDREJOVÁ, Zuzana. Praktické spojenia pre ekonómov pre účely odbornej konverzácie v angličtine (FRÁZNIK I.). Recenzenti: Ľubica Hulajová, Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 83 s. [3,20 AH]. ISBN 978-80-225-4139-8. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book